دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/5/14 الی چهارشنبه 1397/5/17

توضیحات

فایل : DH 81.pdf DH 81.pdf
تاریخ سند : 1397/05/10 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزشُ تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 936) (سابقه : 936, 963, 935, 842)
(یک فوریت این طرح در مجلس علنی مورخ 1396/12/13 به تصویب رسیده است) (ارجاع ازجلسه صحن)
2 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی طرح صدور چک (چاپی : 946) (سابقه : 61)(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1397/05/10 به تصویب رسیده است)
3 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی (چاپی : 869) (سابقه : 869, 868, 609, 482)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/1/29 به تصویب رسیده است)(ارجاع از جلسه علنی)
4 گزراش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 958) (سابقه : 694, 693, 643, 605, 588)
(اعاده شده از شورای نگهبان 2)
5 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در مورد:
بررسی لایحه حفاظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
(ارجاع از جلسه علنی)

6 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 919) (سابقه : 950, 76)(ارجاع از جلسه علنی)
7 بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (چاپی : 134)(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1395/04/23 به تصویب رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت)
8 بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور (چاپی : 197)( (یک فوریت این طرح در جلسه علنی 1395/5/20به تصویب رسیده است ودر اجرای تبصره (2)ماده (145)آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)
9 بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت (چاپی : 260) (یک فوریت این طرح در جلسه علنی 1395/6/10به تصویب رسیده است ودر اجرای تبصره (2)ماده (145)آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)
10 بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی (چاپی : 276) (یک فوریت این طرح در جلسه علنی 1395/07/04به تصویب رسیده است ودر اجرای تبصره (2)ماده (145)آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)
11 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
مسکوت ماندن طرح یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 984) (سابقه : 888)
یک فوریت این طرح در جلسه علنی 1397/02/02به تصویب رسیده است ودر اجرای ماده (145)آیین نامه داخلی مجلس و با تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان در دستور قرار گرفت)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (چاپی : 705) (سابقه : 514)(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت
13 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
15 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
(در اجرای ماده (149)و با تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنان ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
16 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

17 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)
در اجرای تبصره (2)ماده (145) وهمچنین ماده (104)آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار )گرفت)
18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
19 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به مدت سه ماه واصل شده است)
20 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685)
(سابقه : 684, 513)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
21 دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمود صادقی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)(یک فقره)
▪ خدیجه ربیعی فرادنبه دهم، چهار محال بختیاری (بروجن)(یک فقره)
22 دعوت از وزارت دادگستری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ علی مطهری دهم، تهران (تهران)(یک فقره)
▪ حسن کامران دستجردی دهم، اصفهان (اصفهان)(یک فقره)
23 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتابُ نحوه تغییر کاربری ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )) (شماره چاپ 135)
2.گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویبتقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی(در اجرای ماده(214)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )(شماره چاپ- اصلاحیه 120)
3. گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء‌های‌ قانونی‌ در این‌ موضوع ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ121)
4.گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد ریشه های قاچاق کالا و ارز (توصیه های راهبردی، سیاستی ‌و اصلاحات
قانونی) (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 160)
5.گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ147)
6. گزارش کمیسیون انرژی در مورد عدم اجرای بند(هـ) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور(موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق) ( در اجرای ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ159)
7.گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور( موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال)(در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ 166)
8.بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
9. گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ169)
10. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 173)