دستور هفتگی مجلس شورای روز سه شنبه 1397/9/6وچهارشنبه1397/9/7

توضیحات

فایل : DH92.pdf DH92.pdf
تاریخ سند : 1397/08/30 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 862) (سابقه : 186)
وزارت آموزش و پرورش ( ارجاع از جلسه علنی)
2 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (چاپی : 1190)(اعاده ‌شده از شورای نگهبان1)
3 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 1179) (سابقه : 919, 950, 76)(اعاده‌شده از شورای نگهبان1)
4 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
رد طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت (چاپی : 1159) (سابقه : 260)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 10/6/1395 به تصویب رسیده است و در اجرای مواد (145) و (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
5 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور (چاپی : 1172) (سابقه : 1171, 1170, 1169, 1043, 1006, 1080) (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 13/6/1397 به تصویب رسیده است و در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
6 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 1119) ( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/2/1397 به تصویب رسیده است)
7 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/03/05) (چاپی : 1070) (سابقه : 1090, 974)(در اجرای‌تبصره (1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور قرار گرفت )
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179)
(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
9 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
(دراجرای‌ماده(145) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(100) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

10 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)(در اجرای ماده (100) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)(در اجرای تبصره(2) ماده (141) و همچنین‌ ‌ماده(100) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)(در اجرای ‌ماده(100) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)
13 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)(دراجرای‌ماده(100) آیین‌نامه‌داخلی‌بااولویت‌در دستور قرار گرفت)
15 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 1051, 444)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
16 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 (چاپی : 965) (سابقه : 964, 894, 796)(در اجرای ماده (130) و ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجدداً در دستور قرار گرفت)
17 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
19 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (چاپی : 1111) (سابقه : 1135, 1026)(در اجرای ماده(100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
20 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
21 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1075) (سابقه : 1029) (در اجرای مواد (145) و (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
22 گزارش کمیسیون انرژی در مورد:
بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
23 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد:
بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
24 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (چاپی : 1144) (سابقه : 487, 391, 349) (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
25 دعوت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمد فیضی دهم، اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)(یک فقره)
▪ محسن بیگلری دهم، کردستان (بانه / سقز)(یک فقره)
26 ارائه گزارش عملکرد کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) توسط آقای سیدپرویز فتاح رئیس محترم کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) نیز در دستور هفته جاری قرار دارد.
27 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 187)
2. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای‌ماده (164) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 433)
3. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ199)
4. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بُعد داخلی و خارجی از سال 1384 تا 1396 (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ- اصلاحیه(2) 148)
5. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات و صادرات ، مبارزه با قاچاق کالا ، تخلفات مالی ، عدم رعایت قانون و ضوابط و... ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ195)
6. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف ( دریافت‌ها و پرداخت‌ها ) در قانون بودجه سال 1396 کل کشور (در اجرای بند(7) ماده (45) آیین ‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 218)
7. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده (در اجرای ماده(40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 1160)
8. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ217)