دستور هفتگی مجلس شورای از روز یکشنبه 1397/9/11 الی چهارشنبه 1397/9/14

توضیحات

فایل : DH 93.pdf DH 93.pdf
تاریخ سند : 1397/09/07 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور (چاپی : 1172) (سابقه : 1171, 1170, 1169, 1043, 1006, 1080)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 13/6/1397 به تصویب رسیده است و در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 836) (سابقه : 835, 124)(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 14/8/1397 به تصویب رسید) (ارجاع از جلسه علنی)
3 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (چاپی : 1179) (اعاده شده از شورای نگهبان1)
4 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 (چاپی : 965) (سابقه : 964, 894, 796)(در اجرای ماده (130) و ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجدداً در دستور قرار گرفت)(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 7/9/1397 به تصویب رسید)
5 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 1191)( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/2/1397 به تصویب رسیده است) (این طرح با "طرح الحاق یک تبصره به ماده(8) قانون هوای پاک به شماره چاپ1027ادغام شده است)
6 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/03/05) (چاپی : 1070) (سابقه : 1090, 974))(در اجرای‌تبصره (1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور قرار گرفت )
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179) (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53) (دراجرای‌ماده(145) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(100) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)(در اجرای ماده (100) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
10 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)(در اجرای تبصره(2) ماده (141) و همچنین‌ ‌ماده(100) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)(در اجرای ‌ماده(100) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)
12 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513) (دراجرای‌ماده(100) آیین‌نامه‌داخلی‌بااولویت‌در دستور قرار گرفت)
14 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 1051, 444)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
15 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
16 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
17 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (چاپی : 1111) (سابقه : 1135, 1026)
18 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457) (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
19 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
رد طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1075) (سابقه : 1029)(در اجرای مواد (145) و (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
20 گزارش کمیسیون انرژی در مورد:
بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
21 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
22 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (چاپی : 1144) (سابقه : 1143, 1144, 1178, 487, 391, 349) (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
23 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1189) (سابقه : 1188, 565)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
24 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی الحاق یک تبصره به ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1141) (سابقه : 1039)(در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
25 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)(این طرح با "طرح خط مشی و اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن" به شماره چاپ(390) ادغام شده است) (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
26 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف ( دریافت‌ها و پرداخت‌ها ) در قانون بودجه سال 1396 کل کشور (در اجرای بند(7) ماده (45) آیین ‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 218)
2. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده (در اجرای ماده(40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 1160)
3. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ217)
4. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ225)
5. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهادکشاورزی درخصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب12/11/1390 و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ226)
6. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ228)


27 انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل
انتخاب دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ وکار (موضوع تبصره (3) ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب‌ 1394/02/01)