دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1397/12/4 الی پنج شنبه 1397/12/9

توضیحات

فایل : DH 102.pdf DH 102.pdf
تاریخ سند : 1397/12/01 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در مورد :
بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور (چاپی : 1293) (سابقه : 1293, 1247)