دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/1/25 الی سه شنبه 1398/1/27

توضیحات

فایل : DH 107.pdf DH 107.pdf
تاریخ سند : 1398/01/21 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان