دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/9/30 لغایت چهارشنبه 1398/10/04

توضیحات

فایل : DK-115.pdf DK-115.pdf
تاریخ سند : 1398/09/27 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 99 (در صورت تعطیلی صحن علنی )
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳:۳۰ - ۱۷:۰۰ 1- تعیین اعضای کمیته ماده234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نقض قوانین مربوط به پذیرش دانشجو در وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
2- تعیین اعضای کمیته ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم اجرای بند (ی) ماده (12) قانون
بودجه سال 98 کشور در صدور احکام حقوقی دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان 
بررسی استفساریه تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی 
بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 99
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون 
تبادل اخبار 
بررسی طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی 
دعوت از وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سوالات آقایان و خانم ها 
1- زهرا ساعی 
2- رضا شیران خراسان (سه فقره ) 
3- جلال محمودزاده (3فقره) 
4- شهاب نادری 
5- محسن بیگلری 
6- محسن کوهکن 
7- نادر قاضی پور 
8- سعید باستانی (3فقره) 
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  بررسی پیشنهادات نمایندگان محترم در خصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰  1- کارگروه موارد خاص : طرح پیشخوان دولت (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
2- ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (به ترتیب  بندهای ارجاعی در ماده واحده ) تبصره 2 (بندهای د - ه) - تبصره ه (بند ز) - تبصره 6 (بندهای الف - ه - ک - ع) تبصره 9 (بندهای ج - ی- ن) - تبصره 10 (بند ب) - تبصره 11 (بندهای الف - ج) - تبصره 12 (بندهای الف - ب) تبصره 14 (بندالف ) - تبصره 16 (بندهای الف - ب) تبصره 17 (بند ب- ج) تبصره 18 (بندهای الف - ب- د) تبصره 21 (بندهای الف - ب- ج - د) 
3- انتخاب ده نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح الزام به رعایت حق بر اشتغال ایرانیان 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰  1- ارائه گزارش عملکرد سازمان نقشه برداری کشور 
2- جمع بندی نهایی مصوبه کمیسیون در مورد لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
کارگروه کار و روابط کار : ادامه بررسی موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان با حضور متولیان صندوقهای بازنشستگی 
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  نشست کمیته قضایی کمیسیون برای شکایات واصله 
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  نسشت کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله 
نشست با مسئولین وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه برای بررسی پرونده پیرامون جمع آوری گازهای همران نفت و سایر مسائل مطروحه در دعوتنامه ارسال شده 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰  نشست با اعضای هیات نظارت صندوق خسارت های بدنی و نهادهای مرتبط در حوزه تصادفات در خصوص تلفات و خسارات ناشی از حوادث رانندگی در سطح کشور 
کمیسیون اقتصادی
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (فرعی - چاپ 1712)
بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی در خصوص نحوه پرداخت سود سپرده گذاران موسسات منحله وحدت (ارجاعی از هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی ) 
ادامه بررسی ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (فرعی - چاپ 1712)
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳:۳۰ - ۱۷:۰۰  ادامه بررسی ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (فرعی - چاپ 1712)و همچنین پیشنهادهای نمایندگان محترم در خصوص لایحه مذکور

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۰ - ۱۷:۰۰  ادامه بررسی ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (فرعی - چاپ 1712)و همچنین جمع بندی گزارش کمیسیون جهت ارائه به کمیسیون تلفیق
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  نشست هیات رئیسه و روسای کارگروه ها 
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی پیشنهادات نمایندگان محترم و موارد ارجاعی به کمیسیون در رابطه با لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰  جمع بندی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  - بررسی لایحه اصلاح ماده 35 آیین نامه معاملات شهرداری (اصلی ) 
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور- 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  -  بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
کمیسیون انرژی
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  بررسی پیشنهادهای واصله از سوی نمایندگان محترم در خصوص تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (فرعی - چاپ 1712) 
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  ادامه بررسی پیشنهادهای واصله از سوی نمایندگان محترم در خصوص تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (فرعی - چاپ 1712)
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (فرعی - چاپ 1712)
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشو ر
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰   ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشو ر
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰   ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشو ر
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰   ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشو ر
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰   ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشو ر
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰   ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشو ر
کمیسیون بهداشت و درمان
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع اخبار 
بررسی تبصره های ارجاعی ، پیشنهادات نمایندگان و جمع بندی لایحه بودجه 1399 کل کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع اخبار 
متعاقبا اعلامی می گردد 
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- ادامه بررسی پیشنهادات اصلاح آئین نامه داخلی در اجرای بند 9 سیاست های کلی نظام قانوندگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله ) با حضور کارشناسان و مدعوین 
2- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 644 با حضور طراح ،عضو حقوقدان شورای نگهبان ، کارشناسان مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس 
کمیسیون صنایع و معادن
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  - ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به شماره چاپ 1712 در کارگروههای تخصصی 
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰   - ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به شماره چاپ 1712 در کارگروههای تخصصی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳:۳۰ - ۱۷:۰۰  1- استماع اخبار 
2- بررسی نهایی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به شماره چاپ 1712
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰  1- اخبار 
2- جمه بندی گزارش در خصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به شماره چاپ 1712
کمیسیون عمران
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳:۳۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جهت بررسی سوال جناب آقای علی ساری نماینده محترم اهواز 
- ادامه بررسی تبصره ها و بند های ارجاعی ماده واحده لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (چاپ 1712- فرعی ) با دعوت از نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده ، سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس 
- بررسی آخرین وضعیت بازسازی ساختمان پلاسکو با دعوت از جناب آقای مهندس فتاح رئیس محترم بنیاد مستضعفان ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کشور ، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰  دعوت از جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی جهت بررسی سوال جناب آقای احمد بیگدلی نماینده محترم خدابنده 
ادامه بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی ماده واحده لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (چاپ 1712- فرعی ) با دعوت از نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده ، سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس و جمع بندی گزارش کمیسیون 
کمیسیون فرهنگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (تبصره های ارجاعی به کمیسیون و پیشنهاد های نمایندگان محترم ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  جمع بندی و ارائه گزارش لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
↵ کارگروه برنامه بودجه و اصلاح ساختار
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۲:۱۵ - ۱۴:۰۰  بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
کمیسیون قضایی و حقوقی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق جهت بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
2- بررسی پیشنهاد های واصله از سوی نمایندگان محترم مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (بخش قضائی ) 
3- جمع بندی مصوبات کمیسیون در خصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (بخش قضائی )
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 
2- بررسی موادی از لایحه تجارت (کتاب دوم - اسناد تجاری ) 
ارجاعی از صحن مجلس 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰  1- بررسی لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برگشتی از شورای محترم نگهبان (اصلی شماره ثبت 419)
2- بررسی پیشنهادات نمایندگان در تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده و دستگاههای اجرائی ، دیوان محاسبات ، بخش خصوصی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰  جمع بندی گزارش کمیسیون در تبصره های ارجاغی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
↵ کارگروه کسب و کار
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۲:۰۰ - ۱۵:۳۰  ادامه بررسی نماگرهای شروع کسب و کار  فثبت مالکیت ، اخذ مجوزهای ساخت ، پرداخت مالیات  ،تجارت فرامرزی ، اجرای قراردادها ، حمایت از سهامداران خرد در اجرای بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی پیشنهادهای نمایندگان در خصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و جمع بندی گزارش کمیسیون