دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1398/10/29 الی سه شنبه 1398/11/01

توضیحات

فایل : DH-135.pdf DH-135.pdf
تاریخ سند : 1398/10/25 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان