دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1398/12/11 الی پنج شنبه 1398/12/15

توضیحات

فایل : DH-138.pdf DH-138.pdf
تاریخ سند : 1398/12/07 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان