دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز سه شنبه 1399/2/2 الی چهار شنبه 1399/2/3

توضیحات

فایل : DH141.pdf DH141.pdf
تاریخ سند : 1399/01/27 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش شوردو م کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)
2 گزارش کمیسیون مشترک در مورد ؛ بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (چاپی : 1662)
3 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه تبصره(10) ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 1761)
4 ادمه رسیدگی به گزارش کمیسیون  قضایی و حقوقی ؛ بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 852) (سابقه : 809, 23)
5 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 278) (سابقه : 31)
6 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی) (چاپی : 810) (سابقه : 774)
7 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995) (سابقه : 890)
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی (چاپی : 1414)
9 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 1051, 444)
10 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا (چاپی : 807) (سابقه : 732)
11 'گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛  بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (چاپی : 1821)
12 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 905) (سابقه : 108)
13 'گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
14 گزارش کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
15 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛  بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
16 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛  بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
17 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
18 گزارش کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد ؛ بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
19 گزار ش کمیسیون وی‍‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ؛ بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1625)
20 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ؛  بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
21 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
22 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
23 گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها ؛ بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
24 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)
25 'گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (چاپی : 1737)
26 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010)) (چاپی : 1767)
27 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)) (چاپی : 1768)
28 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه پروتکل اصالحی بند (5-4-1-10) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) (چاپی : 1771)
29 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی) (چاپی : 810) (سابقه : 774)
30 گزارش کمیسون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995) (سابقه : 890)
31 موارد ذیل در دستور هفتگی قرار دارد ؛ 
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 انون اساسی در مورد درآمد زایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل 85

گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین 1398 بررسی و علل وقوع آن به ویژه در شیراز و طرز کار دستگاه های مسئول
32 موارد ذیل در دستورهفته جاری قرار دارد ؛
1گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ 
طرح استفساریه بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری

2 . گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ 
لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس دوغارون و مازندران

3. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ 
لایحه توسعه محدوه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی 

4گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ 
طرح حمایت از مالکیت صنعتی ( ثبت اختراع .طرح های صنعتی و علایم تجاری )