دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1399/02/14 الی سه شنبه 1399/02/16

توضیحات

فایل : DH-142.pdf DH-142.pdf
تاریخ سند : 1399/02/10 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورها در مورد: 
بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات (ریاست جمهوری- خبرگان رهبری- مجلس شورای اسلامی) (چاپی :
1850)
2 گزارش کمیسیون مشترک در مورد: 
بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (چاپی : 1845)

3 گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (چاپی : 1821)
4 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد : 
بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 417) (سابقه : 13)
5 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: 
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا (چاپی : 1841)
6 گزارش کمیسیون آموزشو تحقیقات و فناوری در مورد: 
بررسی طرح استفساریه تبصره(10) ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 1844)
7 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 1516) (سابقه : 1431, 1403, 1219, 1196, 1191, 1027, 984, 888)
8 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد :
بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 852) (سابقه : 809, 23)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : 
بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 1825)
10 گزارش کمیسیون عمران در مورد: 
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی) (چاپی : 1826)
11 گزارش کمیسیون عمران در مورد: 
بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 1827)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی (چاپی : 1834)
13 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد: 
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 15815)
14 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: 
بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور (چاپی : 1849)
15 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: 
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 1456)
16 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد : 
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 1057) (سابقه : 1056, 945, 905, 108)
17 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد: 
بررسی لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1451) (سابقه : 989)
18 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولیدات ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد : 
بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی (چاپی : 1748)
19 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: 
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
20 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: 
بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
21 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: 
بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
22 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد : 
بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
23 گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در مورد: 
بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
24 گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد : 
بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
25 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد : 
بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1625)
26 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد : 
بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
27 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد: 
بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
28 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد : 
بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
29 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورها در مورد : 
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
30 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد: 
بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)
31 گزارش کمیسیون عمران در مورد: 
بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (چاپی : 1737)
32 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: 
بررسی پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010)) (چاپی : 1767)
33 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: 
بررسی پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)) (چاپی : 1768)
34 بررسی لایحه پروتکل اصالحی بند (5-4-1-10) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) (چاپی : 1771)
35 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد : 
بررسی طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپی : 1778)
36 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: 
بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران (چاپی : 1822)
37 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: 
بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی (چاپی : 1786)
38 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: 
بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) (چاپی : 1784)
39  موارد ذیل نیز در دسترو هفته جاری قرار دارد : 
1. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین ئر شهرهای مختلف کشور (در اجرای ماده (40) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره ثبت 1715)
2. گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری (در اجرای ماده (234) آیئن نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شماره چاپ 358)
3. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد درآ«دزایی و خصوصی سازی باشگاههای ورزشی (در اجرای ماده (40) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 364)
4.بررسی تقاضای عده ای زا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (164) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
5. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (164) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
6. گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال 1398و بررسی علل وقوع آن بویژه سیل شیراز و طرز کار دستگاههای مسئول (در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی مصوب 1366/9/3 و ماده (101) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
7. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )(شماره چاپ 365)