دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1399/3/25 الی سه شنبه 1399/3/27

توضیحات

فایل : DH-02.pdf DH-02.pdf
تاریخ سند : 1399/03/21 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
 1 . گزارش وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد مسایل فرهنگی کشور و گزارش رییس محترم سازمان تبلیغات اسلامی در مورد چالش های فرهنگی کشور در حوزه عملکرد آن سازمان 

2. گزارش وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد مسایل آموزشی و مشکلات فرهنگیان 

3. جلسه روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 به صورت غیر علنی برگزار خواهد شد