دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1399/4/15 الی چهارشنبه 1399/4/18

توضیحات

فایل : 589111043_-210041.pdf 589111043_-210041.pdf
تاریخ سند : 1399/04/11 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 1. گزارش وزیر محترم امور خارجه در مورد مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در سال جهش تولید (در اجرای بند (8) ماده (22) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 15/4/1399)

2. گزارش سرپرست محترم وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مورد عملکرد آن وزارتخانه در سال جهش تولید (در اجرای بند (8) ماده (22) آیئن نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 15/4/1399)

3. گزارش وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مورد عملکرد آن وزارتخانه به ویژه در مقابله با ویروس کرونا (در اجرای بند (8) ماده (22) آیئن نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/4/1399)

4. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 

5. گزارش کمیسیون تحقیق در مورد اعتبار نامه آقای غلامرضا تاجگردون (در اجرای ماده (31) ْیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 

6. انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیات رئیسه (در اجرای تبصره (1) ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس )