دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1399/4/22 الی چهارشنبه 1399/4/25

توضیحات

فایل : 1811357440_-210049.pdf 1811357440_-210049.pdf
تاریخ سند : 1399/04/21 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1  موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد: 
1. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات ، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
2. انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیات رئیسه (در اجرای تبصره (1) ماده (44) آئین نامه داخلی مجلس 
3. انتخاب یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات (در اجرای بند (ذ) ماده (1) قانون زکات مصوب 08/08//1390 ) 
4. انتخاب یک نفر از اعضااء کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی (در اجرای ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87) 
2 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: 
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و
جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی (چاپی : 1276)
(اعاده شده از شورای نگهبان )
3 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: 
بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)(اعاده شده از شورای نگهبان )
4 گزارش کمیسیون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد: 
بررسی اصلاح تبصره(1) ماده (38) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 56)