دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1399/4/29 الی چهارشنبه 1399/5/1

توضیحات

فایل : DH-5.pdf DH-5.pdf
تاریخ سند : 1399/04/25 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1  موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد : 
1- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
2- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
2  ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: 
طرح دوفوریتی طرح اصلاح ماده (54) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 
3 1- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو (بند (ح) ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392/6/10) 
2- 1- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش (تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح لایحه قانونی راجه به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 1381/7/29)
3-  1- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری  (ماده (3) قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/5/18) )
4- انتخاب دونفر از اعضای کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها (بند (7) ماده (2)  قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394/12/18) 
5- انتخاب دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امور داخلس کشور و شوراها به عنوان عضو هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها (موضوع بند (1) ماده 89 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396/4/20) 
6- انتخاب سه نفر از اعضاء کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان عضو در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی (موضوع بند »د« ماده (19) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/1/25)
7- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت مرکزی (موضوع جز»چ» بند (1) ماده (4) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395/09/14)
8- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (موضوع بند (9) الحاقی ماده (3) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1376/1/17 ) 
9- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی (موضوع ماده (3) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/5/7) 
10- انتخاب یک نفر از کمیسیون بهداشت و درمان و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران (موضوع ماده (6) قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 1378/9/21) 
11- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورایعالی نظام پرستاری (موضوع بند »ب« ماده (5) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380/9/11)
12- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات (موضوع ماده (1) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/6/15
13- انتخاب دونفر از اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورایعالی نظام پزشکی (موضوع بند «ب«  ماده (8) قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/1/25 )
14- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در شورای عالی آب (موضوع ماده (10) قانونتشکیلات وزارت جهادکشاورزی مصوب 1379/10/06) 
15 - انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور (موضوع بند «ژ» ماده (37) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/6/12) 
16- انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیزبط به عنوان ناظر در شورایعالی انرژی (موضوع جز(3) بند الف ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیاتهای مصوب 1393/6/15)
17- انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست (موضوع جزء (5) بند الف ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیاتها مصوب 1393/6/15)