دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1399/5/25 الی چهارشنبه 1399/5/29

توضیحات

فایل : دستور هفتگي كميسيون ها.pdf دستور هفتگي كميسيون ها.pdf
تاریخ سند : 1399/05/25 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  تبادل اخبار 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی و تعیین تکلیف نحوه نظارت بر دستگاهها و قوانین مرتبط با کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰  نشست هیات رییسه کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  دعوت از مدیران عامل صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی وو دارایی جهت ارایه گزارش و تبادل نظر 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  تبادل اخبار 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰  رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی و تعیین تکلیف نحوه نظارت بر اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 99 توسط دستگاههای مرتبط با کمیسیون 
↵ کارگروه آموزش و پرورش
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  بررسی میزان و چگونگی آماده سازی مدارس و دانش آموزان و معلمان جهت اجرای سامانه شاد در سال تحصیلی جدید 
↵ کارگروه فرهنگ و تربیت اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  بررسی مسایل فرهنگی با محوریت آموزش و پرورش 
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  قرآن و استماع اخبار 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۱۶ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۵:۰۱ - ۱۵:۱۶  استماع گزارش عملکرد کمیته اداری استخدامی از بدو تشکیل در دوره یازدهم مجلس تاکنون 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۵:۳۰ - ۱۵:۴۵  استماع گزارش عملکرد کمیته تعاون از بدو تشکیل در دوره  یازدهم مجلس تاکنون 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۵:۴۵ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش عملکرد کمیته رفاه اجتماعی از بدو تشکیل در دوره یازدهم مجلس تا کنون 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  جلسه کمیته ساماندهی سازمان های مردم نهاد 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰  جلسه کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ - ۱۶:۰۰  قرائت قرآن کریم و استماع 
دعوت از مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح 
استماع گزارش عملکرد کمیته صندوق های بازنشستگی از بدو تشکیل در دوره یازدهم مجلس تا کنون 
استماع گزارش عملکرد کمیته آسیب های اجتماعی از بدو تشکیل در دوره یازدهم مجلس تا کنون 
بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (اعاده شده ااز شورای محترم نگهبان )
بررسی طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان )  
↵ کارگروه اداری و استخدامی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  جلسه کمیته اداری استخدامی کمیسیون اجتماعی 
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  جلسه کمیته اشتغال کارآفرینی روابط کار کمیسیون اجتماعی 
↵ کارگروه ایثارگران
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  جلسه کمیته ایثارگران کمیسیون اجتماعی 
↵ کارگروه تعاون
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰  جلسه کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی 
↵ کارگروه رفاه و تامین اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰  جلسه کمیته رفاه اجتماعی کمیسون اجتماعی 
↵ کارگروه صندوق های بازنشستگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  جلسه کمیته صندوق های بازنشستگی کمیسیون اجتماعی 
↵ کارگروه کاهش آسیب ها، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰   کمیسیون اجتماعی جلسه کمیته آسیب های اجتماعی 
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست هیات رییسه و روسای کمیته های کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده های مطروحه 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ نشست عمومی کمیسیون برای بررسی شکایت و پرونده های مطروحه
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست کمیته اقتصادی فنی عمرانی با مسولین ذی ربط درباره واردات نهاده های دامی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست هیات رییسه و روسای کمیته های کمیسیون 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  نشست کلیه اعضای کمیته ها 
یک‌شنبه ۲۰۲۰/۰۸/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۲:۴۹  نشست عمومی کمیسیون با حضور دکتر قالیباف 
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۰۰  نشست کمیته سیاسی نظامی امنیتی کمیسیون 
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  نشست کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون برای بررسی موضوعات مرتبط با جمعیت و خانواده 
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰   نشست کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون با حضور مسولین وزارت علوم تحقیقات و فن آوری 
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰  نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون 
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  1) بررسی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه (اصلی- چاپ 64) 
2) بررسی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (اصلی- چاپ59)
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  1) برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی کمیسیون 
2) برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۳۰  1) بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (اصلی - چاپ21) اعاده شده از شورای نگهبان 
2)ادامه بررسی طرح ساماندهی سهام عدالت (اصلی - چاپ 59) 
3) جمع بندی گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت بازار سرمایه کشور 
4) انتخاب نمایندگان دواطلب واجد شرایط با استناد به بند (1) ماده (216) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای : الف ) عضویت در هیات نظارت اندوخته اسکناس (در اجرای جز (1) بند (4) لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/12/1358 شورای انقلاب ب) عضویت در هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار (در اجرای ماده (46) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 ج) عضویت در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (در اجرای ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 ) 
5) دعوت از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سوالات آقایان : 1) سیدمحمرضا میرتاج الدینی ، نماینده محترم تبریز ، آذرشهرو اسکو (دوفقره ) ب) سید محسن دهنوی ، نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس ج) محمد حسن آصفری ، نماینده محترم اراک ، کمیجان و خنداب (چهارفقره ) د) حسن نوروزی ، نماینده محترم رباط کریم و گلستان (سه فقره) ه) احمد امیرآبادی فراهانی ، نماینده محترم قم و) محمد صفایی دلویی ، نماینده محترم گناباد و بجستان ز) محمد صالح جوکار ، نماینده محترم یزد و اشکذر ح) علی اصغر عنابستانی ، نماینده محترم سبزوار ، جوین جغتای،خوشاب و داورزن ط) سیدکاظم دلخوش ، نماینده محترم صومعه سرا ی) احسان ارکانی ، نماینده محترم نیشابور و فیروزه ک ) جلال رشیدی کوچی ، نماینده محترم مرودشت ، ارسنجان و پاسارگاد ل) شهریار حیدری ، نماینده محترم قصرشیرین ، سرپل ذهاب و گیلانغرب م ) علیرضا سلیمی ، نماینده محترم محلات 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  مروری بر آخرین اخبار و تحولات 
طرح سوالات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم امورخارجه 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰  نشست مشترک با وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بازدید از نمایشگاه دائمی دستاوردهای آن وزارتخانه 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰  مروری بر آخرین اخبار و تحولات 
بررسی و جمع بندی لوایح مطروحه در کارگروه روابط خارجی 
ادامه تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مروری بر آخرین اخبار و تحولات 
ادامه تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰  نشست اعضای محترم هیات رئیسه و روسای محترم کارگروه های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
↵ کارگروه حقوق بشر
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰  تقدیر از خانواده های شهدای ترور  و بزرگداشت یاد و خاطره سردارشهید سپهبد سلیمانی و پیگیری حقوقی دستگاه های ذی ربط در ارتباط با ترور ایشان 
↵ کارگروه روابط خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۴۵  بررسی طرح / لایحه »لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی « در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بررسی طرح /لایحه « لایحه پروتکل اصلاحی بند (10-1-4-5( اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی ، ارزیابی انطباق ، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام ) در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بررسی طرح / لایحه « لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین اللملی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بررسی طرح /لایحه «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل ) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰  کمیته تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد 

تبادل نظر هیات رییسه و اعضا کمیته تشکل های صنفی و سازمان مردم نهاد جهت تعیین اولویت و برنامه آتی 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از ریاست محترم سازمان ثبت احوال کشور در خصوص گزارش اقدامات و برنامه ها 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰  کمیته مدیریت بحران 

تبادل نظرهیات رییسه و اعضا کمیته مدیریت بحران جهت تعیین اولویتها و برنامه های آتی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰  تبادل نظر هیات و اعضا کمیته بررسی آمایش و توسعه انسانها جهت تعیین اولویت ها و برنامه های آتی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
 بررسی بررسی طرح لایحه درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در کمیسیون امور  داخلی کشور و شوراها 

بررسی طرح لایحه طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید ملی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 

بررسی طرح لایحه طرح تشکیل کمیته ستاد جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی در کمیسیون داخلی کشور و شوراها 
کمیسیون انرژی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی سوالات نمایندگان از آقای اردکانیان وزیر نیرو : 
جناب آقای محمد حسن آصفری 
جناب آقای حبیب الله  دهمرده 
جناب آقای حسین حق وردی 
جناب آقای کمال حسین پور 
جناب آقای رسول فرخی میکال 
جناب آقای علی علی زاده 

مروری بر رویدادهای مهم حوزه انرژی  
بررسی گزارش های واصله و طرح های ارجاعی 

  بررسی مسایل مهم حوزه انرژی با حضور سرتیپ پاسدار جلالی رئیس محترم سازمان سازمان پدافند غیر عامل کشور 
یک‌شنبه ۲۰۲۰/۰۸/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  جمع بندی و رای گیری در خصوص اولویتها ی کار کمیسیون 

انتخاب و معرفی مشاوران کمیسیون به هیات رییسه جهت طی مراحل قانونی 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بحث و بررسی وضعیت تولید ، صادرات و وصول درآمدهای ارزی و ریالی نفت و همچنین وضعیت طرحهای توسعه ای شرکتهای وابسته به وزارت نفت با حضور وزیر محترم نفت 2- اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست عضویت برخی از نمایندگان محترم در کمیسیون 

یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی موضوع اصلاح صندوق های بازنشستگی در راستای احکام اصلاح ساختار بودجه 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰  رسیدگی به مشکلات و وضعیت عملکرد اعتبارات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دستگاههای وابسته با حضور مسئولین ذیربط 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  1- رسیدگی به طرح استفساریه تبصره بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه 
2- رسیدگی به طرح ساماندهی سهام عدالت 3- ادامه بررسی پیشنهادات مطروحه مربوط به طرح تامین کالاهای اساسی 4- استماع گزارش و بحث و بررسی عملکرد و برنامه های قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء با حضور فرمانده و معاونین قرارگاه 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  رسیدگی و جمع بندی طرح تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی موضوع اداره شرکتهای بخش عمومی در راستای احکام اصلاح ساختار بودجه 
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع اخبار 
استماع گزارش سرکار خانم دکتر محمدبیگی مسئول کمیته جمعیت کمیسیون در خصوص آخرین وضعیت جمعیت کشور 
استماع گزارش ریاست سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه های آتی سازمان 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰  بررسی مشکلات تخصیص ارز به دارو با حضور مسئولین وزارت اقتصاد و دارائی ، وزارت صمت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰  بررسی وضعیت طب سنتی کشور 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۳۰  بررسی طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی 
بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان (فرعی مواد 32،30، 17، 3،1) 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع اخبار 
بررسی آخرین وضعیت جذب ، بکارگیری ، تبدیل وضعیت ، برقراری فوق العاده ویژه و پرداخت معوقات کادر درمان با حضور مسئولین سازمان امور استخدامی ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بنیاد شهید و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
برسی آئین نامه اختصاصی تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت با حضور مسئولین سازمان امور استخدامی ،سازمان برنامه و بودجه ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
استماع اخبار 
استماع گزارش سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص اقدامات انجام شده وبرنامه های آتی 
استماع گزارش رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه های آتی آن جمعیت 
↵ کارگروه جمعیت و تنظیم خانواده
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰  بررسی آخرین وضعیت جمعیت کشور 
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  جلسه کارگروه اصلاح آیین نامه داخلی 
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۱۵  بررسی اخبار و اطلاعات واصله 
ارائه گزارش کمیته ها و کارگروه های تخصصی کمیسیون در خصوص پیش طرح های در حال تدوین و تهیه 
جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰  اصلاحیه 1 
بررسی طرح حمایت از اقتصاد ملی ورونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا (فرعی - ماده ارجاعی : ماده 10 ) شماره چاپ 60 (ویرایش عنوان دستور ) 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  ادامه بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان به شماره چاپ 57
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۷:۳۰ - ۱۴:۰۰  بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (فرعی - موادارجاعی : مواد 3 و 4 و 6 ) شماره چاپ 64
بررسی طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی (فرعی - مواد ارجاعی : بندهای ج و و ماده واحده ) شماره چاپ 65 
بازدید از نمایشگاه دائمی اقلام صادراتی و استماع گزارش روسای محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  بازدید اعضای محترم کمیته از دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات 
↵ کارگروه صنعت
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰  بررسی الویت های کمیته 
↵ کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  بازدید اعضای محترم کمیته از پتروشیمی ماهشهر - (عصر یکشنبه رفت - عصر دوشنبه برگشت )  
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۲:۰۰ - ۱۶:۰۰  بازدید اعضای محترم کمیسیون عمران از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۷:۰۰ - ۱۶:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
دعوت از جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص پروژه های عمرانی کشور و پاسخگویی به سوالات :1- جناب آقای کمال حسین پور نماینده محترم سردشت (6سوال) 2- جناب آقای محمدرضا صباغیان نماینده محترم بافق (4سوال) 3- جناب آقای قاسم ساعدی نماینده محترم دشت آزادگان 4- جناب آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم محلات 5- جناب آقای پرویز محمد نژاد قاضی محله نماینده محترم لنگرود 6- جناب آقای مصطفی رضا حسینی قطب آبادی نماینده محترم شهربابک (2سوال) 7- جناب آقای حسن لطفی نماینده محترم رزن 
دعوت از رئیس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر همتی و ارائه گزارش 
بازدید اعضای محترم کمیسیون عمران از پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
↵ کارگروه آب و فاضلاب
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  تعیین اولویت های حوزه آب و فاضلاب 
↵ کارگروه بنادر
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰  جلسه کمیته امور بندری و دریانوردی با موضوع تعیین اولویت های کمیته 
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی اخبار فرهنگی 
ادامه بحث و بررسی پیرامون جمعیت و تعالی خانواده 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  بحث و بررسی پیرامون جمعیت و تعالی خانواده 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی اخبار فرهنگی 
ادامه بحث و بررسی پیرامون جمعیت و تعالی خانواده 
جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
دعوت از وزیر محترم ورزش و جوانان برای پاسخگویی به سوالات آقایان : 1- جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد 2- جناب آقای ابراهیم عزیزی نماینده محترم شیراز و زرقان 3- جناب آقای جعفر قادری نماینده محترم شیراز و زرقان 4- جناب آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم محلات و دلیجان 5- جناب آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک ، کمیجان و خنداب 6- جناب آقای کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت 7- سرکار خانم زهره سادات لاجوردی نماینده محترم تهران ، ری شمیرانات و پردیس 
کمیسیون قضایی و حقوقی
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  برنامه هفتگی ارئه نشده است 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی مسائل و مشکلات صنعت نان و ماکارونی با دعوت از معاونین و مسئولین ذیربط وزارت جهادکشاورزی،صنعت ،معدن و تجارت بخش تعاون و بخش خصوصی 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی با عنوان نقض اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی از سوی دولت با دعوت از نمایندگان محترم متقاضی و مسئولین مرتبط 
استماع گزارش از دستاوردها و فعالیتهای سازمان اتکا در بخش کشاورزی با دعوت از مدیران و معاونین سازمان مذکور 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  نشست اعضا و بررسی اولویتهای کار کمیته 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  نشست اعضا و بررسی اولویتهای کاری کمیته 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه بررسی مشکلات توسعه زراعت چوب در کشور (احداث بندرگمیشان بعنوان بندر تخصصی وارادات چوب ) با دعوت از معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی ، سازمان بنادر و دریانوردی ، استاندار محترم گلستان و سایر مسئولین ذیربط 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص توسعه تولید محصولات دانش بنیان در حوزه کشاورزی 
الف: بررسی طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی (فرعی) ب: بررسی لایحه اصلاح قانون امورگمرکی (فرعی) با دعوت از مدیران و مسئولین دستگاههای اجرائی ذیربط 
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست جهت تبادل نظر در موضوعات مختلف و ارائه گزارش عملکرد کمیته های فرعی به کمیسیون 
دعوت از جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سوالات : 1- جناب آقای سید سلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه 2- جناب آقای رضا آریان پور نماینده محترم مینودشت ، گالیکش و کلاله و مراوه تپه 3- جناب آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک و کمیجان و خنداب 4- جناب آقای پرویز اوسطی نماینده محترم قروه و دهگلان 5- جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان 6- جناب آقای صدیف بدری نماینده محترم اردبیل ، نمین و نیر سرعین 7- جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد