دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1399/7/27 الی چهارشنبه 1399/7/30

توضیحات

فایل : D14.pdf D14.pdf
تاریخ سند : 1399/07/23 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان