دستور جلسات کمیسیون ها از تاریخ شنبه 99/08/24 الی چهارشنبه 99/08/28

توضیحات

تاریخ سند : 1399/08/24 نوع : دستور جلسه کمیسیون

دستور جلسات کمیسون ها از تاریخ شنبه 24 آبان تا چهارشنبه 28 آبان 1399 ارائه شده است. لطفا فایل باز و مطالعه شود.

جدول زمانبندی