دستور هفتگی مجلس یکشنبه 25 آبان ، سه شنبه 27 آبان و چهارشنبه 28 آبان 1399

توضیحات

فایل : دستور هفتگی مجلس تاريخ 27،25 و 28 آبان 1399.pdf دستور هفتگی مجلس تاريخ 27،25 و 28 آبان 1399.pdf
تاریخ سند : 1399/08/24 نوع : دستور جلسه هفتگی

دستور هفتگی مجلس در تاریخ های یکشنبه 25 ، سه شنبه 27 و چهارشنبه 28 آبان 1399

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد :
 طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن ( دو فوریتی این طرح د رجلسه علنی مورخ 1399/06/19 به تصویب رسیده است ) ( چاپی :199 ) ( سابقه : 191 )
2    گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (44 ) قانون اساسی در مورد :
طرح اصلاح مواد (1 ) و ( 7 ) قانون اجرای سیاسیت های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی ( اعاده شده از شورای نگهبان 1 ) چاپی ( 317 ) سابقه ( 44 )
3  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :
لایحه یک فوریتی تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - با اصلاخات بعدی آن چاپی ( 312 ) سابقه ( 301 )
4
 گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد : 
لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ( چاپی : 238 ) ( سابقه : 91 )
5
گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد :
رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ( 5 ) قانون  سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ( دراجرای ماده ( 145 ) آیین نامه داخلی ، بنا به درخواست دولت در دستور قرا گرفت . ) ( چاپی : 279 ) ( سابقه : 113 ) 
6
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد :
لایحه موافقتنامه انتقال محکومین  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه ( چاپی : 303 ) (سابقه : 122 )
7
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی د رمورد : 
لایحه معاهده معاضدت حقوقی  متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل ( چاپی : 304 ) ( سابقه : 123 )
8
گزارش کمیسیون امور اخلی کشور و شوراها در مورد :
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور ( چاپی :  309 ) ( سابقه : 174 )
9
گزارش شور دوم کمیسیون  امور داخلی کشور و کمیسیون ها درمورد :
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران  ( چاپی : 310 ) ( سابقه : 236،178 )
10
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات د رمورد :
طرح احکام کلی بودجه 1400 ( چاپی : 316 ) ( سابقه : 209 )
11
موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد : 
1. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ( د راجرای تبصره ( 1 ) ماده ( 45 ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
2. گزارش کمیسیون اصل نودم ( 90 ) قانون اساسی در مورد مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده های دامی( در اجرای ماده (101 ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
3. انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها