دستور هفتگی مجلس یکشنبه 2 آذر ، سه شنبه 4 آذر و چهارشنبه 5 آذرماه 1399 ( هفته شانزدهم )

توضیحات

فایل : دستور هفتگي مجلس تاريخ يكشنبه 2 ، سه شنبه 4 و چهارشنبه 5 آذرماه 1399.pdf دستور هفتگي مجلس تاريخ يكشنبه 2 ، سه شنبه 4 و چهارشنبه 5 آذرماه 1399.pdf
تاریخ سند : 1399/09/01 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد :
طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور ( این طرح با عنوان طرح احکام کلی بودجه 1400 اعلام وصول شده بود.) ( چاپی 316 ) ( سابقه : 209 )
2  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :
طرح دو فوریتی اصلاح ماده ( 54 مکرر ) قانون مالیات های مستقیم ( اعاده شده از شورای نگهبان 2) ( چاپی : 338 ) (سابقه: 45 ،75 ، 190 ، 206 )
3  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :
لایحه مالیات بر ارزش افزوده ( اعاده شده از شورای نگهبان 1 ) ( چاپی : :339 ) ( سابقه : 21 )
4
گزارش کمیسیون صنایع و معادن د رمورد :
طرح توسعه و تولید پایدار  زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار (در اجرای تبصره (1 ) ماده ( 45 ) ) ( چاپی : 326 ) ( سابقه : 254 )  
5  گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد :
لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) ( چاپی : 238 ) ( سابقه : 91 )
6  گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد : 
لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه ( چاپی : 303 ) ( سابقه : 122 )  
7
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد : 
 ( چاپی : لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال برزیل 304 ) ( سابقه : 123 )
8
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور ( چاپی :309 ) ( سابقه : 174 ) 
9  گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد :
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ( چاپی : 310 ) ( سابقه : 236، 178 )
10  گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی د رمورد :
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی یاران و دولت فدرال برزیل ( چاپی : 313 ) ( سابقه : 124 )
11
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد: 
لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی ( چاپی : 314 ) ( سابقه : 127 )
12  گزارش کمیسیون انرژی در مورد :
لایحه نحوه واگذاری اموال ، تاسیسات ، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب ( چاپی : 327 ) ( سابقه : 117 )
13  موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد :
1- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو ( در اجرای ماده ( 212 ) آیین نامه داخلی )
2- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

** گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ( 38 ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی  ( دو فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1399/08/028 به تصویب رسیده است ) نیز در دستور هفته جاری قرار دارد.