دستور جلسات کمیسیون ها از تاریخ شنبه 1399/09/01 الی چهارشنبه 1399/09/05

توضیحات

فایل : دستور جلسات هفتگي كميسيونها از شنبه 1 آذر تا چهارشنبه 5 آذرماه1399.pdf دستور جلسات هفتگي كميسيونها از شنبه 1 آذر تا چهارشنبه 5 آذرماه1399.pdf
تاریخ سند : 1399/09/01 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جهت مطالعه جزییات دستور هفتگی کمیسیون ها فایل دانلود شود.

جدول زمانبندی