دستور هفتگی مجلس یکشنبه 9 آذر و چهارشنبه 12 آذرماه 1399 (هفته هفدهم)

توضیحات

فایل : DH-19.pdf DH-19.pdf
تاریخ سند : 1399/09/05 نوع : دستور جلسه هفتگی

برای دانلود جدول زمانی فایل PDF را دانلود فرمایید.

جدول زمانبندی

# عنوان