دستور هفتگی صحن مجلس تاریخ یکشنبه 30 آذر ، سه شنبه 2 دی و چهارشنبه 3 دی ماه 1399

توضیحات

فایل : دستور هفتگي صحن مجلس تاريخ يكشنبه30 آذر ، سه شنبه 2 دي و چهارشنبه 3 دي ماه 1399.pdf دستور هفتگي صحن مجلس تاريخ يكشنبه30 آذر ، سه شنبه 2 دي و چهارشنبه 3 دي ماه 1399.pdf
تاریخ سند : 1399/09/29 نوع : دستور جلسه هفتگی

جهت مشاهده دستور هفتگی صحن مجلس تاریخ یکشنبه30 آذر ، سه شنبه 2 دی و چهارشنبه 3 دی ماه 1399 ( هفته 21 ) فایل دانلود شود.

جدول زمانبندی

# عنوان
1  موارد زیر نیز در دستور هفته هاری قرار دارد:
1 . گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از
بررسی عملکرد شرکت های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو ( در
اجرای ماده ( 212 ) آیین نامه داخلی مجلس)
2 . گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در
ای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی )در اجرای ماده ) 23  )
آیین نامه داخلی مجلس (

2  ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
اسلامی ایران ( چاپی 310) ( سابقه : 236 و178 )
3  گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصالاح
سیاست‌های تنظیم بازار ( در اجرای تبصره 1  ماده 4 
آیین نامه داخلی مجلس) ( چاپی : 326 ) ( سابقه : 25 )
4  گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور ( چاپی : 309 ) ( سابقه : 174 )
5  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره باه ماده ( 14 ) قانون
صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن ( چاپی : 369 ) ( سابقه : 243 )
6  گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور ( چاپی : 238 ) ( سابقه : 91 )
7  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه موافقتنامه انتقاال محکومین بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه ( چاپی : 303 )  ( سابقه : 122 ) 
8  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه معاهده معاضد حقوقی متقابل در امور مدنی بین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل ( چاپی : 304 ) ( سابقه : 123 )
9  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری فدرال برزیل ( چاپی : 313 ) ( سابقه : 124 )
10  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در
پرونده های مدنی و جزایی ( چاپی : 314 ) ( سابقه : 127 )
11  گزارش کمیسیون انرژی در مورد:
لایحه نحوه واگذاری اماوال  تأسسیات ،ماشاین آلات و
هرگونه مالکیت مربوط به تسسیات، آب و فاضلاب ( چاپی : 327 ) ( سابقه : 117 )
12  گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح شفافیت آرای نمایندگان ( چاپی : 345 ) ( سابقه : 54 )
13  گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
طرح جهش تولید دانش بنیان ( چاپی : 350 ) ( سابقه : 57 ) 
14  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان
یافته در دریای خزر الحاقی به موافتقنامه همکاری در زمینه
امنیت در دریای خزر( مورخ 27 آبان 1389 ( 18 نوامصر 2010 )) ( چاپی : 351 ) ( سابقه : 129 )
15  گزارش کمیسیون انرژی در مورد:
طرح الحاق نه تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع
پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از
سرمایه گذاری مردمی ( چاپی : 379 ) ( سابقه : 202 )
16  گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ( 5 )  به ماده)( 3 )  
قانون آیین نامه داخلی مجلس ( چاپی : 381 ) ( سابقه : 368 )
17  سوال ها : 
1 . سؤال آقای حیب اله دهمرده نماینده محترم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز
و هامون از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات ( سه شنبه مورخ
2 / 10 / 1399 ساعت 8 صبح 
2 . سؤال آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک، کمیجان و خنداب از
وزیر محترم آموزش و پرورش ( سه شنبه مور 2 / 10 / 1399 ساعت 30:8 صبح 
18  موارد زیر نیز در دستور هفته هاری قرار دارد:
1. 
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از 
بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو ( در اجرای ماده ( 212 ) آیین نامه داخلی مجلس )

2. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در
اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی ( در اجرای ماده ( 234 ) آیین نامه داخلی مجلس )

3. گزارش کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی ومحیط زیست در مورد بررسی کیفییت
تضمین و توزیع نهاده های دامی ( در اجرای تبصره ( 1) ماده ( 45 ) آیین نامه داخلی مجلس )

4. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی
خاتم الانبیاء ( در اجرای تبصره ( 1 ) ماده ( 45 ) آیین نامه داخلی مجلس )

5. انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها