دستور هفتگی صحن مجلس تاریخ یکشنبه 7 دی، سه شنبه 9 دی و چهارشنبه 10 دی ماه 1399

توضیحات

فایل : دستور هفتگي صحن مجلس يكشنبه 7 دي، 9 دي و 10 دي ماه 1399 (.pdf دستور هفتگي صحن مجلس يكشنبه 7 دي، 9 دي و 10 دي ماه 1399 (.pdf
تاریخ سند : 1399/10/06 نوع : دستور جلسه هفتگی

جهت مطالعه دستور هفتگی صحبن مجلس در تاریخ های یکشنبه 7 دی ، سه شنبه 9 دی و چهارشنبه 10 دی ماه 1399 ( هفته 22 ) فایل دانلود شود.

جدول زمانبندی

# عنوان
1  موارد زیر نیز در دستور هفته هاری قرار دارد:

گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه ها سال 1398
کل کشور( دراجرای تبصره (1) ماده ( 219) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(

2- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض
در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی( دراجرای ماده ( 234) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

3-گزارش کمیسیون کشاورزی،آب ،منابع طبیعی ومحیط زیست در مورد بررسی کیفیت
تامین و توزی نهاده های دامی ( دراجرای تبصره (1) ماده ( 45) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

4- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه ساازندگی
خاتم الانبیاء ( دراجرای تبصره (1) ماده ( 45) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

5- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها
2  دامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و
شوراها در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
اسلامی ایران
3  گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح
سیاست های تنظیم بازار )در اجرای تبصره) 1 ( ماده) 45 ( آیین نامه
داخلی مجلس(
4  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 14 ( قاانون
صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن
5  گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور
6  گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور
7  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه موافقتنامه انتقاال محکومین بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
8  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد
لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
9  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری فدرال برزیل
10  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در
پرونده های مدنی و جزایی
11  گزارش کمیسیون انرژی در مورد:
لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و
هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
12  گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح شفافیت آرای نمایندگان
13  گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
طرح جهش تولید دانش بنیان
14  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان
یافته در دریای خزر الحاقی به موافتقنامه همکاری در زمینه
امنیت در دریای خزر ( مورخ 27 آبان 1389) ( 18 نوامبر 2010 )
15  گزارش کمیسیون انرژی در مورد:
طرح الحاق نه تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع
پایین دستی نفت خام و میعانات گازی باا استفاده از
سرمایه گذاری مردمی
16  گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ( 5 ) به ماده ( 37 ) قانون آیین امه داخلی مجلس
17  گزارش کمیسیون عمران در مورد:
لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی
استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی
برای دریانوردان
18  گزارش کمیسیون اقمصادی در مورد:
طرح مالیات بر عایدی سرمایه
19  .سوال ها : 
 
1- سوال آقای احد آزادی خواه نماینده محترم ملایر از وزیر محترم راه و شهرسازی (سه شنبه مورخ 9 / 10 / 1399 ساعت 8 صبح)

2-سوال آقای سیدسلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم جهاد کشاورزی( سه شنبه مورخ 9 / 10 / 1399 ساعت
8:30 صبح ) 


20 1- گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال 1398 
کل کشور( دراجرای تبصره(1) ماده (219) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

2- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض
در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی ( دراجرای ماده (234) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

3- گزارش کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی ومحیط زیست در مورد بررسی کیفیت
تامین و توزیع نهاده های دامی ( دراجرای تبصره(1) ماده (45) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )

4- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی
خاتم الانبیاء ( دراجرای تبصره(1) ماده (45) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )

5- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها