دستور هفتگی صحن مجلس 21 ، 23 و 24 دی ماه 1399 ( هفته 23 )

توضیحات

فایل : دستور هفتگي صحن مجلس 21 ، 23 و 24 دي ماه 1399 ( هفته 23 ).pdf دستور هفتگي صحن مجلس 21 ، 23 و 24 دي ماه 1399 ( هفته 23 ).pdf
تاریخ سند : 1399/10/20 نوع : دستور جلسه هفتگی

جهت مطالعه دستور هفتگی صحن مجلس فایل دانلود شود.

جدول زمانبندی

# عنوان