دستور جلسات کمیسیون ها از تاریخ شنبه 1399/11/11 الی پنجشنبه 1399/11/16( هفته 24 )

توضیحات

فایل : karami.am_63747600.pdf karami.am_63747600.pdf
تاریخ سند : 1399/11/11 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی