دستور هفتگی صحن مجلس26 و 28 و 29 بهمن ماه 1399 (هفته 27)

توضیحات

فایل : دستور هفتگی صحن مجلس 26 و 28 و 29بهمن ماه 1399 ( هفته 27 ).pdf دستور هفتگی صحن مجلس 26 و 28 و 29بهمن ماه 1399 ( هفته 27 ).pdf
تاریخ سند : 1399/11/25 نوع : دستور جلسه هفتگی

جهت مطالعه دستور جلسه هفتگی صحن مجلس تاریخ های 26 و 28 و 29 بهمن ۱۳۹۹ (هفته ۲۷) فایل دانلود شود.

جدول زمانبندی

# عنوان