دستور هفتگی صحن مجلس 16 لغایت 21 اسفند ماه 1399 (هفته 30)

توضیحات

تاریخ سند : 1399/12/13 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1  ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال1400 کل کشور