دستور هفتگی صحن مجلس 24 الی 27 اسفندماه 1399 ( هفته 30)

توضیحات

فایل : دستور هفتگي صحن مجلس 24 الی 27 اسفندماه 1399 ( هفته 30).pdf دستور هفتگي صحن مجلس 24 الی 27 اسفندماه 1399 ( هفته 30).pdf
تاریخ سند : 1399/12/23 نوع : دستور جلسه هفتگی

جهت مطالعه دستور هفتگی صحن مجلس 24 الی 27 اسفندماه 1399 ( هفته 30) ، فایل دانلود شود.

جدول زمانبندی

# عنوان