دستور جلسات کمیسیونها از۱۵ فروردین تا ۱۸فروردین ۱۴۰۰( هفته۲۸ )

توضیحات

فایل : K028.pdf K028.pdf
تاریخ سند : 1400/01/14 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جهت مطالعه دستور جلسات کمیسیونها از۱۵ فروردین تا ۱۸فروردین ۱۴۰۰( هفته۲۸ ) فایل دانلود شود.

جدول زمانبندی