دستور هفتگی صحن مجلس تاریخ یکشنبه ۱۵،سه شنبه ۱۷ و چهارشنبه۱۸ فروردین۱۴۰۰(هفته31)

توضیحات

فایل : گزارش هفتگی صحن مجلس تاریخ یکشنبه ۱۵،سه شنبه ۱۷ و چهارشنبه۱۸ فروردین۱۴۰۰(هفته31).pdf گزارش هفتگی صحن مجلس تاریخ یکشنبه ۱۵،سه شنبه ۱۷ و چهارشنبه۱۸ فروردین۱۴۰۰(هفته31).pdf
تاریخ سند : 1400/01/14 نوع : دستور جلسه هفتگی

جهت مطالعه دستور هفتگی صحن مجلس تاریخ یکشنبه ۱۵،سه شنبه ۱۷ و چهارشنبه۱۸ فروردین۱۴۰۰(هفته31) فایل دانلود شود.

جدول زمانبندی

# عنوان