مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد زنان و خانواده (دوره پنجم/ خرداد 1375 تا خرداد 1379)

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 50,000 ریال

نقش ها

گردآوری : شهناز رجبی