مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد زنان و خانواده (دوره ششم/ خرداد 1379 تا خرداد 1383)

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 50,000 ریال

نقش ها

گردآوری : شهناز رجبی