احزاب سیاسی و انتخابات؛ قانونگذاری برای دموکراسی نمایندگی

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 200,000 ریال

نقش ها

مؤلف(ان) : آنیکا گاوجا
مترجم : ابوذر گوهری مقدم داود کریمی پور