پنجمین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه سخنرانی ها)

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 100,000 ریال

نقش ها

به کوشش : اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل