مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد زنان و خانواده (دوره هشتم/ خرداد 1387 تا خرداد 1391)

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 50,000 ریال