اقتصاد ایران در سال 1395

توضیحات

فایل : 2028724167.Final_Book_Iran's_Economy_1395.pdf 2028724167.Final_Book_Iran's_Economy_1395.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 150,000 ریال

نقش ها

به کوشش : معاونت پژوهش های اقتصادی معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی