حقوق آزادی اطلاعات (جلد دوم)

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 700,000 ریال

نقش ها

ناظر علمی : آقای دکتر محسن اسماعیلی