اقتصاد ایران در سال 1396

توضیحات

فایل : 73cde65034b62017884231bace74090a.pdf 73cde65034b62017884231bace74090a.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 250,000 ریال

نقش ها

به کوشش : معاونت پژوهش های اقتصادی