سیر تکاملی بانکداری مرکزی و درس هایی برای ایران

توضیحات

فایل : 2047389159.takamol.pdf 2047389159.takamol.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 300,000 ریال

نقش ها

مؤلف(ان) : دکتر فتح اله تاری دکتر صمد عزیزنژاد