آینده پژوهی جهان

توضیحات

فایل : 804a173b6305857593b2e3e0531e0c5d.pdf 804a173b6305857593b2e3e0531e0c5d.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 1,300,000 ریال

نقش ها

به کوشش : گروه نویسندگان
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی