هفتمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری (مجموعه سخنرانیها)

توضیحات

ناشر : مرکز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 100,000 ریال