تحلیل آثار و نتایج نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

توضیحات

ناشر : مرکز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 700,000 ریال