بانکداری مرکزی و توسعه، الگویی بدیل از حکمرانی پولی در بستر بحران بانکی ایران

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 800,000 ریال