مقدمه ای بر اصول و قواعد تنقیح قوانین (مصاحبه با اساتید و صاحب نظران)

توضیحات

فایل : 306252032.tanghih.pdf 306252032.tanghih.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 40,000 ریال

نقش ها

به کوشش : آقای ابوالفضل الموتیان