مجلس و پژوهش شماره 12

توضیحات

فایل : 1274456350.12.pdf 1274456350.12.pdf

نقش ها

سردبیر : آقای محمدحسین ملایری
مدیر مسئول : محمد جواد اردشیر لاریجانی پنجم، تهران (تهران)