اقتصاد جهانی،عدالت جهانی ایرادات نظری و سیاست های جایگزین نولیبرالیسم

توضیحات

فایل : 23dcdacda35b6d5d7cff6a4fb5c4cd47.pdf 23dcdacda35b6d5d7cff6a4fb5c4cd47.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 120,000 ریال

نقش ها

مؤلف(ان) : آقای جورج اف. دمارتینو
مترجم : موسسه مرور وقایع جهان (موج) آقای پرویز قاسمی خانم آزیتا گل زاده
ناظر علمی : آقای محمدقلی یوسفی آقای سیداحسان خاندوزی