مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار

توضیحات

فایل : 849643985.economic_mabani.pdf 849643985.economic_mabani.pdf
قیمت : 86,000 ریال

نقش ها

مجری طرح : جهاد دانشگاهی واحد تهران
مؤلف(ان) : آقای علی نصیری اقدم سید محمدرضا حسینی آقای اصلان قودجانی
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی