مقدمه ای بر فراوانی اقتصادی

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نقش ها

مترجم : سید محمدرضا حسینی آقای حنظله سلیمانی
مؤلف(ان) : آقای ویلیلم ام. داگر آقای جیمز تی. پیچ