اقتصاد ایران در سال 1394 (محیط، منابع، بازیگران و بروندادهای حکمرانی اقتصادی)

توضیحات

فایل : 711391359.Irans Economy 1394.pdf 711391359.Irans Economy 1394.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 120,000 ریال

نقش ها

به کوشش : معاونت پژوهش های اقتصادی