برآورد نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش معدن و مقایسه آن با سایر بخش های عمده اقتصادی کشور

توضیحات

فایل : 1050241019.Format.pdf 1050241019.Format.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نقش ها

مجری طرح : اسماعیل صفرزاده
کاری از :